Báo cáo khoa học: "An Empirical Evaluation of Probabilistic Lexicalized Tree Insertion Grammars*"

We present an empirical study of the applicability of Probabilistic Lexicalized Tree Insertion Grammars (PLTIG), a lexicalized counterpart to Probabilistic Context-Free Grammars (PCFG), to problems in stochastic naturallanguage processing. Comparing the performance of PLTIGs with non-hierarchical N-gram models and PCFGs, we show that PLTIG combines the best aspects of both, with language modeling capability comparable to N-grams, and improved parsing performance over its nonlexicalized counterpart. Furthermore, training of PLTIGs displays faster convergence than PCFGs. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.