Terminological variation, a means of identifying research topics from textsFidelia I B E K W E - S A N J U A N C R I S T A L - G R E S E C , Stendhal University, Grenoble France and Dept. o f Information & C o m m u n i c a t i o n I U T du Havre - B.P.

Terminological variation, a means of identifying research topics from texts Fidelia I B E K W E - S A N J U A N C R I S T A L - G R E S E C , Stendhal University, Grenoble France and Dept. o f Information & C o m m u n i c a t i o n I U T du Havre - . 4006 - 76610 Le Havre France E-mail : fidelia@ Abstract After extracting terms from a corpus of titles and abstracts in English, syntactic variation relations are identified amongst them in order to detect.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
208    6    1    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.