Báo cáo khoa học: "Combining a Chinese Thesaurus with a Chinese Dictionary"

In this paper, we study the problem of combining a Chinese thesaurus with a Chinese dictionary by linking the word entries in the thesaurus with the word senses in the dictionary, and propose a similar word strategy to solve the problem. The method is based on the definitions given in the dictionary, but without any syntactic parsing or sense disambiguation on them at all. As a result, their combination makes the thesaurus specify the similarity between senses which accounts for the similarity between words, produces a kind of semantic classification of the senses defined in the dictionary, and.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    309    1    16-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.