Báo cáo khoa học: "Context Management with Topics for Spoken Dialogue Systems"

In this paper we discuss the use of discourse context in spoken dialogue systems and argue that the knowledge of the domain, modelled with the help of dialogue topics is important in maintaining robustness of the system and improving recognition accuracy of spoken utterances. We propose a topic model which consists of a domain model, structured into a topic tree, and the Predict-Support algorithm which assigns topics to utterances on the basis of the topic transitions described in the topic tree and the words recognized in the input utterance. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
18    84    1    16-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.