Báo cáo khoa học: "Unlimited Vocabulary Grapheme to P h o n e m e Conversion for Korean TTS"

This paper describes a grapheme-to-phoneme conversion method using phoneme connectivity and CCV conversion rules. The method consists of mainly four modules including morpheme normalization, phrase-break detection, morpheme to phoneme conversion and phoneme connectivity check. The morpheme normalization is to replace non-Korean symbols into standard Korean graphemes.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.