Báo cáo khoa học: "Large Scale Collocation Data and Their Application to Japanese Word Processor Technology"

Word processors or computers used in Japan employ Japanese input method through keyboard stroke combined with Kana (phonetic) character to Kanji (ideographic, Chinese) character conversion technology. The key factor of Kana-to-Kanji conversion technology is how to raise the accuracy of the conversion through the homophone processing, since we have so many homophonic Kanjis. In this paper, we report the results of our Kana-to-Kanji conversion experiments which embody the homophone processing based on large scale collocation data. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    76    1    16-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.