Báo cáo khoa học: "Learning Constraint Grammar-style disambiguation rules using Inductive Logic Programming"

This paper reports a pilot study, in which Constraint G r a m m a r inspired rules were learnt using the Progol machine-learning system. Rules discarding faulty readings of ambiguously tagged words were learnt for the part of speech tags of the Stockholm-Ume£ Corpus. Several thousand disambiguation rules were induced. When tested on unseen data, 98% of the words retained the correct reading after tagging. However, there were ambiguities pending after tagging, on an average tags per word.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    89    1    19-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.