Báo cáo khoa học: "Bitext Correspondences through Rich Mark-up"

Rich mark-up can considerably benefit the process of establishing bitext correspondences, that is, the task of providing correct identification and alignment methods for text segments that are translation equivalences of each other in a parallel corpus. We present a sentence alignment algorithm that, by taking advantage of previously annotated texts, obtains accuracy rates close to 100%. The algorithm evaluates the similarity of the linguistic and extralinguistic mark-up in both sides of a bitext. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
24    90    1    19-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.