Báo cáo khoa học: "Discourse Cues for Broadcast News Segmentation"

This paper describes the design and application of time-enhanced, finite state models of discourse cues to the automated segmentation of broadcast news. We describe our analysis of a broadcast news corpus, the design of a discourse cue based story segmentor that builds upon information extraction techniques, and finally its computational implementation and evaluation in the Broadcast News Navigator (BNN) to support video news browsing, retrieval, and summarization. explicit discourse cues (., "the first", "the most important") to perform tasks such as summarization (Paice 1981). .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
487    100    2    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.