Báo cáo khoa học: "Deriving Transfer Rules from Dominance-Preserving Alignments"

Automatic acquisition of translation rules from parallel sentence-aligned text takes a variety of forms. Some machine translation (MT) systems treat aligned sentences as unstructured word sequences. Other systems, including our own ((Grishman, 1994) and (Meyers et al., 1996)), syntactically analyze sentences (parse) before acquiring transfer rules (cf. (Kaji et hi., 1992), (Matsumoto et hi., 1993), and (Kitamura and Matsumoto, 1995)). This has the advantage of acquiring structural as well as lexical correspondences. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.