Báo cáo khoa học: "Simultaneous Interpretation Utilizing Example-based Incremental Transfer"

This paper describes a practical method of automatic simultaneous interpretation utilizing an example-based incremental transfer mechanism. We primarily show how incremental translation is achieved in the context of an example-based framework. We then examine the type of translation examples required for a simultaneous interpretation to create naturally communicative dialogs. Finally, we propose a scheme for automatic simultaneous interpretation exploiting this example-based incremental translation mechanism. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
54    468    8    16-06-2024
31    88    1    16-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.