Báo cáo khoa học: "Dynamic compilation of weighted context-free grammars"

Weighted context-free grammars are a convenient formalism for representing grammatical constructions and their likelihoods in a variety of language-processing applications. In particular, speech understanding applications require appropriate grammars both to constrain speech recognition and to help extract the meaning of utterances. In many of those applications, the actual languages described are regular, but context-free representations are much more concise and easier to create.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.