Báo cáo khoa học: "Translating a Unification Grammar with Disjunctions into Logical Constraints"

This paper proposes a method for generating a logicalconstraint-based internal representation from a unification grammar formalism with disjunctive information. Unification grammar formalisms based on path equations and lists of pairs of labels and values are better than those based on first-order terms in that the former is easier to describe and to understand. Parsing with term-based internal representations is more efficient than parsing with graph-based representations. Therefore, it is effective to translate unification grammar formalism based on path equations and lists of pairs of labels and values into a term-based internal representation. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    93    2    16-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.