Báo cáo khoa học: "An alternative LR algorithm for TAGs"

We present a new LR algorithm for treeadjoining grammars. It is an alternative to an existing algorithm that is shown to be incorrect. Furthermore, the new algorithm is much simpler, being very close to traditional LR parsing for context-free grammars. The construction of derived trees and the computation of features also become straightforward.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.