Báo cáo khoa học: "Prefix Probabilities from Stochastic Tree Adjoining Grammars*"

Language models for speech recognition typically use a probability model of the form Pr(an[al,a2,.,an-i). Stochastic grammars, on the other hand, are typically used to assign structure to utterances, A language model of the above form is constructed from such grammars by computing the prefix probability ~we~* Pr(), where w represents all possible terminations of the prefix . The main result in this paper is an algorithm to compute such prefix probabilities given a stochastic Tree Adjoining Grammar (TAG). The algorithm achieves the required computation in O(n 6) time. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
134    257    6    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.