Báo cáo khoa học: "Possessive Pronominal Anaphor Resolution in Portuguese Written Texts"

This paper describes a proposal for Portuguese possessive pronominal anaphor (PPA) resolution, a problem little considered so far. Particularly, we address the problem of Portuguese 3rd person intrasentential PPAs seu/sua/seus/suas (his/her/their/its, for human and non-human subjects in English), which constitute 30% of pronominal occurrences in our corpus (Brazilian laws about environment protection).

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.