Báo cáo khoa học: "Parametric Types for Typed Attribute-Value Logic"

Parametric polymorphism has been combined with inclusional polymorphism to provide natural type systems for Prolog (DH88), HiLog (YFS92), and coristraint resolution languages (Smo89), and, in linguistics, by HPSG-like grammars to classify lists and sets of linguistic objects (PS94), and by phonologists in representations of hierarchical structure (Kle91).

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.