Báo cáo khoa học: "From Information Structure to Intonation: A Phonological Interface for Concept-to-Speech"

The paper describes an interface between generator and synthesizer of the German language concept-to-speech system VieCtoS. It discusses phenomena in German intonation that depend on the interaction between grammatical dependencies (projection of information structure into syntax) and prosodic context (performancerelated modifications to intonation patterns). Phonological processing in our system comprises segmental as well as suprasegmental dimensions such as syllabification, modification of word stress positions, and a symbolic encoding of intonation. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
30    74    1    19-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.