Báo cáo khoa học: "Statistical Models for Unsupervised Prepositional Phrase Attachment"

We present several unsupervised statistical models for the prepositional phrase attachment task that approach the accuracy of the best supervised methods for this task. Our unsupervised approach uses a heuristic based on attachment proximity and trains from raw text that is annotated with only part-of-speech tags and morphological base forms, as opposed to attachment information. It is therefore less resource-intensive and more portable than previous corpus-based algorithm proposed for this task. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
16    495    9    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.