Báo cáo khoa học: "acquiring and structuring semantic information from text"

As a lexical knowledge base constructed automatically from the definitions and example sentences in two machine-readable dictionaries (MRDs), MindNet embodies several features that distinguish it from prior work with MRDs. It is, however, more than this static resource alone. MindNet represents a general methodology for acquiring, structuring, accessing, and exploiting semantic information from natural language text.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
30    270    2    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.