Báo cáo khoa học: "Ranking Text Units According to Textual Saliency, Connectivity and Topic Aptness"

An efficient use of lexical cohesion is described for ranking text units according to their contribution in defining the meaning of a text (textual saliency), their ability to form a cohesive subtext (textual connectivity) and the extent and effectiveness to which they address the different topics which characterize the subject matter of the text (topic aptness).

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    100    2    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.