Báo cáo khoa học: "An Underspecified Segmented Discourse Representation Theory (USDRT)"

A theory of discourse interpretation has to deal with a set of problems including anaphora resolution and the hierarchical ordering of discourse structure: (1) Several students organised a dinner party for Peter. Some students wrote fancy invitation cards. Some other students bought exotic food. But Peter didn't like it.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.