Báo cáo khoa học: "Similarity metrics for aligning children's articulation data"

This paper concerns the implementation and testing of similarity metrics for the alignment of phonetic segments in transcriptions of children's (mis)articulations with the adult model. This has an obvious application in the development of software to assist speech and language clinicians to assess clients and to plan therapy. This paper will give some of the background to this general problem, but will focus on the computational and linguistic aspect of the alignment problem.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.