Báo cáo khoa học: "Spontaneous Lexicon Change"

The paper argues that language change can be explained through the stochasticity observed in real-world natural language use. This thesis is demonstrated by modeling language use through language games played in an evolving population of agents. We show that the artificial languages which the agents spontaneously develop based on self-organisation, do not evolve even if the population is changing.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
17    110    2    19-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.