Báo cáo khoa học: "Summarization-based Query Expansion in Information Retrieval"

We discuss a seml-interactive approach to information retrieval which consists of two tasks performed in a sequence. First, the system assists the searcher in building a comprehensive statement of information need, using automatically generated topical summaries of sample documents.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.