Báo cáo khoa học: "Tagging English by Path Voting Constraints"

We describe a constraint-based tagging approach where individual constraint rules vote on sequences of matching tokens and tags. Disambiguation of all tokens in a sentence is performed at the very end by selecting tags that appear on the path that receives the highest vote. This constraint application paradigm makes the outcome of the disambiguation independent of the rule sequence, and hence relieves the rule developer from worrying about potentially conflicting rule sequencing.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
136    303    2    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.