Báo cáo khoa học: "Idiomatic object usage and support verbs"

Every language contains complex expressions that are language-specific. The general problem when trying to build automated translation systems or human-readable dictionaries is to detect expressions that can be used idiomatically and then whether the expressions can be used idiomatically in a particular text, or whether a literal translation would be preferred. It follows from the definition of idiomatic expression that when a complex expression is used idiomatically, it contains at least one element which is semantically "out of context". .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.