Báo cáo khoa học: "A Model for Robust Processing of Spontaneous Speech by Integrating Viable Fragments*"

We describe the design and function of a robust processing component which is being developed for the Verbmobil speech translation system. Its task consists of collecting partial analyses of an input utterance produced by three parsers and attempting to combine them into more meaningful, larger units.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.