Báo cáo khoa học: "Machine Translation with a Stochastic Grammatical Channel"

We introduce a stochastic grammatical channel model for machine translation, that synthesizes several desirable characteristics of both statistical and grammatical machine translation. As with the pure statistical translation model described by Wu (1996) (in which a bracketing transduction grammar models the channel), alternative hypotheses compete probabilistically, exhaustive search of the translation hypothesis space can be performed in polynomial time, and robustness heuristics arise naturally from a language-independent inversiontransduction model. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    72    2    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.