Báo cáo khoa học: "Combination of an Automatic and an Interactive Disambiguation Method"

In natural language processing, many methods have been proposed to solve the ambiguity problems. In this paper, we propose a technique to combine a method of interactive disambiguation and automatic one for alnbiguous words. The characteristic of our method is that the accuracy of the interactive disambiguation is considered.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
157    92    1    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.