Báo cáo khoa học: "Automatic Construction of Frame Representations for Spont aneous Speech in Unrestricted Domains"

This paper presents a system which automatically generates shallow semantic frame structures for conversational speech in unrestricted domains. We argue that such shallow semantic representations can indeed be generated with a minimum amount of linguistic knowledge engineering and without having to explicitly construct a semantic knowledge base.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.