Báo cáo khoa học: "Detecting Verbal Participation in Diathesis Alternations"

W e present a method for automatically identifying verbal participation in diathesis alternations. Automatically acquired subcategorization frames are compared to a hand-crafted classification for selecting candidate verbs. The m i n i m u m description length principle is then used to produce a model and cost for storing the head noun instances from a training corpus at the relevant argument slots.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    71    2    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.