Báo cáo khoa học: "AUTOMATIC SPEECH RECOGNITION AND ITS APPLICATION TO INFORMATION EXTRACTION"

This paper describes recent progress and the author's perspectives of speech recognition technology. Applications of speech recognition technology can be classified into two main areas, dictation and human-computer dialogue systems. In the dictation domain, the automatic broadcast news transcription is now actively investigated, especially under the DARPA project.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.