Báo cáo khoa học: "Measures of Distributional Similarity"

We study distributional similarity measures for the purpose of improving probability estimation for unseen cooccurrences. Our contributions are three-fold: an empirical comparison of a broad range of measures; a classification of similarity functions based on the information that they incorporate; and the introduction of a novel function that is superior at evaluating potential proxy distributions.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.