Báo cáo khoa học: "Distributional Similarity Models: Clustering Neighbors"

Distributional similarity is a useful notion in estimating the probabilities of rare joint events. It has been employed both to cluster events according to their distributions, and to directly compute averages of estimates for distributional neighbors of a target event. Here, we examine the tradeoffs between model size and prediction accuracy for cluster-based and nearest neighbors distributional models of unseen events.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.