Báo cáo khoa học: "Discourse Relations: A Structural and Presuppositional Account Using Lexicalised TAG*"

We show that discourse structure need not bear the full burden of conveying discourse relations by showing that many of them can be explained nonstructurally in terms of the grounding of anaphoric presuppositions (Van der Sandt, 1992). This simplifies discourse structure, while still allowing the realisation of a full range of discourse relations. This is achieved using the same semantic machinery used in deriving clause-level semantics.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
28    98    2    19-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.