Báo cáo khoa học: "Man* vs. Machine: A Case Study in Base Noun Phrase Learning"

A great deal of work has been done demonstrating the ability of machine learning algorithms to automatically extract linguistic knowledge from annotated corpora. Very little work has gone into quantifying the difference in ability at this task between a person and a machine. This paper is a first step in that direction.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
100    77    2    16-06-2024
2    84    1    16-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.