Báo cáo khoa học: "A Meta-Level Grammar: Redefining Synchronous TAG for Translation and Paraphrase"

In applications such as translation and paraphrase, operations are carried out on grammars at the meta level. This paper shows how a meta-grammar, defining structure at the meta level, is useful in the case of such operations; in particular, how it solves problems in the current definition of Synchronous TAG (Shieber, 1994) caused by ignoring such structure in mapping between grammars, for applications such as translation. Moreover, essential properties of the formalism remain unchanged.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    10    1    15-06-2024
537    143    1    15-06-2024
33    80    1    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.