Báo cáo khoa học: "Corpus-Based Linguistic Indicators for Aspectual Classification"

Fourteen indicators that measure the frequency of lexico-syntactic phenomena linguistically related to aspectual class are applied to aspectual classification. This group of indicators is shown to improve classification performance for two aspectual distinctions, stativity and completedness (., telicity), over unrestricted sets of verbs from two corpora. Several of these indicators have not previously been discovered to correlate with aspect.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
63    349    2    20-06-2024
9    75    2    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.