Báo cáo khoa học: "Automatic construction of a hypernym-labeled noun hierarchy from text"

Previous work has shown that automatic methods can be used in building semantic lexicons. This work goes a step further by automatically creating not just clusters of related words, but a hierarchy of nouns and their hypernyms, akin to the hand-built hierarchy in WordNet.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.