Báo cáo khoa học: "Using Mutual Information to Resolve Query Translation Ambiguities and Query Term Weighting"

An easy way of translating queries in one language to the other for cross-language information retrieval (IR) is to use a simple bilingual dictionary. Because of the generalpurpose nature of such dictionaries, however, this simple method yields a severe translation ambiguity problem. This paper describes the degree to which this problem arises in Korean-English cross-language IR and suggests a relatively simple yet effective method for disambiguation using mutual information statistics obtained only from the target document collection. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.