Báo cáo khoa học: "Semantic Links on a Thesaurus*"

Hypernym links acquired through an information extraction procedure are projected on multi-word terms through the recognition of semantic variations. The quality of the projected links resulting from corpus-based acquisition is compared with projected links extracted from a technical thesaurus. 1 Motivation In the domain of corpus-based terminology, there are two m a i n topics of research: term acquisition--the discovery of candidate terms-and automatic thesaurus construction--the addition of semantic links to a term bank. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
63    345    2    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.