Báo cáo khoa học: "Charting the Depths of Robust Speech Parsing"

We describe a novel method for coping with ungrammatical input based on the use of chart-like data structures, which permit anytime processing. Priority is given to deep syntactic analysis. Should this fail, the best partial analyses are selected, according to a shortest-paths algorithm, and assembled in a robust processing phase. The m e t h o d has been applied in a speech translation project with large HPSG grammars.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.