Báo cáo khoa học: "The grapho-phonological system of written French: Statistical analysis and empirical validation"

The processes through which readers evoke mental representations of phonological forms from print constitute a hotly debated and controversial issue in current psycholinguistics. In this paper we present a computational analysis of the grapho-phonological system of written French, and an empirical validation of some of the obtained descriptive statistics.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.