Báo cáo khoa học: "An Earley-style Predictive Chart Parsing Method for Lambek Grammars"

We present a new chart parsing method for Lambek grammars, inspired by a method for DTree grammar parsing. The formulae of a Lambek sequent are firstly converted into rules of an indexed grammar formalism, which are used in an Earley-style predictive chart algorithm. The method is non-polynomial, but performs well for practical purposes - - much better than previous chart methods for Lambek grammars.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.