Báo cáo khoa học: "Mining the Web for Bilingual Text"

Text in parallel translation is a valuable resource in natural language processing. Statistical methods in machine translation (. (Brown et al., 1990)) typically rely on large quantities of bilingual text aligned at the document or sentence level, and a number of approaches in the burgeoning field of crosslanguage information retrieval exploit parallel corpora either in place of or in addition to mappings between languages based on information from bilingual dictionaries (Davis and Dunning, 1995; Landauer and Littman, 1990; Hull and Oard, 1997; Oard, 1997). .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.