Báo cáo khoa học: "Estimators for Stochastic "Unification-Based" Grammars*"

Log-linear models provide a statistically sound framework for Stochastic "Unification-Based" Grammars (SUBGs) and stochastic versions of other kinds of grammars. We describe two computationally-tractable ways of estimating the parameters of such grammars from a training corpus of syntactic analyses, and apply these to estimate a stochastic version of LexicalFunctional Grammar.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.