Báo cáo khoa học: "Designing a Task-Based Evaluation Method ology for a Spoken Machine Translation System"

In this paper, I discuss issues pertinent to the design of a task-based evaluation methodology for a spoken machine translation (MT) system processing human to human communication rather than human to machine communication. I claim that system mediated human to human communication requires new evaluation criteria and metrics based on goal complexity and the speaker's prioritization of goals. ystem

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.