Báo cáo khoa học: "Robust, Finite-State Parsing for Spoken Language Understanding"

Human understanding of spoken language appears to integrate the use of contextual expectations with acoustic level perception in a tightly-coupled, sequential fashion. Yet computer speech understanding systems typically pass the transcript produced by a speech recognizer into a natural language parser with no integration of acoustic and grammatical constraints. One reason for this is the complexity of implementing that integration.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.