Báo cáo khoa học: "Aflexible distributed architecture for NLP system development and use"

We describe a distributed, modular architecture for platform independent natural language systems. It features automatic interface generation and self-organization. Adaptive (and nonadaptive) voting mechanisms are used for integrating discrete modules. The architecture is suitable for rapid prototyping and product delivery.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.